VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Zapraszamy do konsultacji dokumentów:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR – wykreślenie wskaźnika „Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 

 

W związku z potrzebą zaktualizowania LSR w kontekście:

          I.            usunięcia wskaźnika Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

        II.            przewalutowania środków finansowych LSR w ramach PROW,

      III.            zmiany wysokości pomocy dla zakresów tematycznych „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej”

      IV.            rozdysponowania oszczędności w ramach wykorzystania różnicy kursowej EURO w ramach PROW oraz rozdysponowania dodatkowychśrodków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW)

        V.            przesunięcia środków finansowych pomiędzy Przedsięwzięciami „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD – EFS” i „Aktywny obszar LGD – EFS”

 

 

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania

 

Proponowane zmiany w LSR obejmują:

I.            USUNIĘCIE WSKAŹNIKA PRODUKTU LICZBA UTWORZONYCH INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO” ORAZ WSKAŹNIKA REZULTATU „LICZBA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ PRZETWARZANIU PRODUKTÓW ROLNYCH ROCZNIE

w ramach zakresu tematycznego „Rozwój przedsiębiorczości” w zakresie operacji rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnegoproduktów rolnych i przesunięcie środków finansowych na realizację zakresu tematycznego „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Uzasadnienie: W Lokalnej Strategii Rozwoju, w cel szczegółowy „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku” wpisane są działania sprzyjające rozwojowi przetwórstwa na bazie produktów lokalnych m.in. poprzez utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego ułatwiającego wprowadzanie na rynek produktów lokalnych, sieciowanie usług oraz rozwój krótkich łańcuchów dostaw, co znacząco wzmocniłoby zarówno gospodarkę lokalną, jak i regionalną, z uwagi na bliskość dużych miast i atrakcyjne uwarunkowania komunikacyjne obszaru LGD.  W roku 2019 Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego naboru wniosków w zakresie tematycznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnegoproduktów rolnych. Jednakżew związku z panująca w kraju pandemią i zmieniającą się sytuacją na rynku budowlanym oraz rosnącymi kosztami realizacji projektu wnioskodawca poinformował Urząd Marszałkowski, że nie będzie występował o przywróceniu terminu uzupełnień wniosku o przyznanie pomocy pn. :„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na usługowy - inkubator  przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w Grucznie”. Wygenerowane oszczędności przeznaczone zostaną na realizację zakresu tematycznego „Podejmowanie działalności gospodarczej”, w tym zwiększenie wskaźników w tym zakresie.

W związku z tym dokonano zmian w  LSR na stronach 44, 49, 52, 55, 57 i 62 (ROZDZIAŁ IV ANALIZA SWOT,  ROZDZIAŁ V CELE I WSKAŹNIKI, ROZDZIAŁ VIII BUDŻET LSR):

ü  str. 44 – wykreślenie wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu

- Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

- Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie

ü  str. 49 i 52 – wykreślenie danych dotyczących wskaźników

- Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie

- Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

ü  str. 49 – zmiana wartości wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy

ü  Str. 52 – zmiana wartości wskaźnika Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

ü  str. 55 i 57 – wykreślenie danych dotyczących wskaźników

- Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie - Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

ü  str. 62 – wykreślenia danych dotyczących „Inkubatora przetwórstwa lokalnego” 

oraz w Planie Działania

ü  wykreślenie danych dotyczących wskaźnika

- Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 II.            PRZEWALUTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH LSR

w związku z tym, że warunkiem ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(PROW) jest przewalutowanie LSR, dokonano zmian/przeliczeń, w rozdziale VII Plan działania,rozdziale VIII Budżet LSR (str. 60 i 61), załączniku nr 3 do LSR Plan Działania oraz załączniki nr 4 do LSRBudżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI oraz zakresy wsparcia

III.            ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI POMOCY DLA ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH:

- Podejmowanie działalności gospodarczej

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

ponieważ nastąpił wzrost cen rynkowych usług oraz zakupu środków trwałych.

W związku z tym w LSR dokonano zmian na stronie 62 (ROZDZIAŁ VIII BUDŻET LSR):

- zwiększenie wysokości pomocy przyznawanej w formie premii w stałej wysokości równej z „50 000,00 zł” na „70 000,00 zł” dla zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej

- zwiększenie wysokości pomocy z „od 50 000 do 150 000 zł” na „od 50 000 do 200 000,00 zł” dla zakresu Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

IV.            ROZDYSPONOWANIE OSZCZĘDNOŚCI ORAZ DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCHW RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE REALIZACJI OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (PROW)

w ramach wyliczenia oszczędności wynikających z różnicy kursowej euro w ramach (PROW) planuje się rozdysponować zaoszczędzone środki w ramach dwóch zakresów tematycznych: „Podejmowanie działalności gospodarczej”oraz „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej”. Oszczędności w wysokości 307 643,83Euro rozdysponowano:

A.       w ramach celu 1 dla zakresu tematycznego „Podejmowanie działalności gospodarczej” - 204 351,79 Euro

B.    w ramach celów 2 i 3 dla zakresu tematycznego „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej”103 292,03 Euro

Ponadtow związku z możliwością ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW) o kwotę 550 000,00 Euro planuje się rozdysponować je w ramach zakresów tematycznych:

- „Podejmowanie działalności gospodarczej”220 000,00 Euro

- „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej” – 330 000,00 Euro.

W związku z tym zwiększone zostaną wartości wskaźników rezultatu i produktu:

- Liczba utworzonych miejsc pracy

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

- Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty

- Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

- Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

- Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Podsumowując wysokość środków finansowych dla poszczególnych zakresów wzrośnie o:

- „Podejmowanie działalności gospodarczej”424 351,79 Euro

- „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej”433 292,03 Euro.

W związku z tym dokonano zmian w LSR na stronach 49, 51, 52 i 54 (ROZDZIAŁ V CELE I WSKAŹNIKI):

ü  Str. 49 - zmiany wartości wskaźników rezultatu:

- Liczba utworzonych miejsc pracyz 44 na 71

ü  str. 51 – zmiany wartości wskaźników rezultatu:

- Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiektyz 2000 na 3000

- Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej z 12000 na 14500

ü  str. 52 – zmiany wartości wskaźników produktu:

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwaz 30 na 57

ü  str. 54 – zmiany  wartości wskaźników produktu:

- Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR z 17 na 21

- Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnejz 20 na 30

oraz

ü  w rozdziale VII Plan działania,

ü  rozdziale VIII Budżet LSR (str. 60 i 61)

ü  załączniku nr 3 do LSR Plan Działania,

V.            PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY PRZEDSIĘWZIĘCIAMI „ROZWINIĘTY GOSPODARCZO OBSZAR LGD – EFS” I „AKTYWNY OBSZAR LGD – EFS”

Po zakończeniu naborów wniosków w ramach Projektu Grantowego pt. „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17 w typie projektu 3 Ekonomia społeczna (Cel szczegółowy nr 1: Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku) oraz po ostatnim posiedzeniu Rady LGD oceniającej wnioski w ramach typu 3, łączna wartość przyznanych grantów w typie 3 jest o 5 000,00 zł mniejsza niż pierwotnie zakładano. Oszczędność przesuwa się do celu szczegółowego 2:Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  do końca 2023 roku, w tym do przedsięwzięcia „Aktywny obszar LGD – EFS” na potrzeby ogłoszenia naboru wniosków w typie projektu 2a DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.:A)USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH.

 

Uwagi należy zgłaszać na KARCIE UWAGdo dnia 02lipca 2021r. do godz. 14:00 - bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.